Woliera Strona Główna Woliera
Forum dla milosnikow ptactwa

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: Kamil Kowalski
2007-03-21, 10:49
Statut PZHGP
Autor Wiadomość
ReVeS 
Hodowca GołebiWojewództwo: Małopolska
Pomógł: 1 raz
Wiek: 30
Dołączył: 10 Sty 2007
Posty: 60
Skąd: Trzebinia
  Wysłany: 2007-03-21, 06:04   Statut PZHGP
   Nr Tel.: 692796904


STATUT PZHGPROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych" w skrócie PZHGP, a w Statucie niniejszym określane jest terminem "Związek".
§ 2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą jego Zarządu Głównego w Chorzowie. Związek ma prawo powoływać okręgi i oddziały na terenie całego kraju.
§ 3
1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r.) pod numerem KRS : 0000087738.
2. Związek posiada osobowość prawną.
3. Okręgi mają obowiązek posiadać osobowość prawną. Za zobowiązania osoby prawnej odpowiada każda jednostka swoim majątkiem.
Oddziały mogą posiadać osobowość prawną na własną prośbę za zgodą Zarządu Głównego lub właściwego Zarządu Okręgu posiadającego osobowość prawną.
4. Nabywanie i zbywanie majątku trwałego przez terenową osobę prawną, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania na Okręgowym Walnym Zebraniu lub przy obecności, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania na Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów.
5. Związek ma prawo używać własnego godła, sztandaru i pieczęci, oraz ustanawiania i nadawania odznaczeń związkowych.
§ 4
Związek jest członkiem międzynarodowej federacji miłośników gołębi pocztowych pod nazwą "FEDERATION COLOMBOPHILE INTERNATIONALE" (FCI).

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
§ 5
1. Zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych.
2. Racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego.
3. Rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu ptaków.
4. Organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji.
5. Prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków Związku i sympatyków.
§ 6
Cele swoje Związek realizuje przez :
1. Współdziałanie z władzami i instytucjami naukowymi zainteresowanymi działalnością Związku,
2. Wydawanie fachowego miesięcznika "HODOWCA GOŁĘBI POCZTOWYCH", oraz innych wydawnictw fachowych,
3. Ustalanie i koordynowanie pracy hodowlanej poszczególnych członków przez :
a. wytyczanie głównych celów hodowli gołębi pocztowych,
b. inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form oddziaływania na racjonalny rozwój hodowli gołębi pocztowych poprzez np.: wystawy gołębi, odczyty, seminaria, szkolenia, dyskusje,
c. organizowanie klubów specjalistycznych zainteresowań,
4. Centralne prowadzenie rozdzielnictwa obrączek rodowych,
5. Propagowanie zasad etyki hodowlanej i stworzenie warunków do realizowania tych zasad,
6. Udzielanie pomocy ogniwom związkowym w ramach posiadanych środków rzeczowo-finansowych,
7. Reprezentowanie interesów Związku wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej, oraz wobec organizacji społecznych, gospodarczych i zawodowych,
8. Utrzymywanie łączności w dziedzinach fachowych i organizacyjnych z pokrewnymi związkami z zagranicy,
9. Związek może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 7
1. Członkiem Związku może być osoba fizyczna i osoba prawna.
2. Członkowie Związku dzielą się na :
a. członków zwyczajnych,
b. członków nadzwyczajnych,
c. członków honorowych,
d. członków wspierających.
§ 8
1. Członkiem zwyczajnym Związku może być obywatel Polski i cudzoziemiec, jeżeli :
a. wniesie pisemną deklarację do wybranego przez siebie Zarządu Oddziału,
b. zda egzamin ze znajomości podstawowych zasad hodowania gołębia pocztowego, znajomości Statutu PZHGP i regulaminów związkowych,
c. uiści przewidzianą Regulaminem Organizacyjnym PZHGP opłatę wpisową,
d. zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału,
e. hoduje gołębie pocztowe i bierze udział w lotach organizowanych przez Związek.
2. W przypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Zarząd Oddziału, od uchwały Zarządu Oddziału odmawiającej przyjęcia członka, zainteresowanemu służy prawo odwołania się do Walnego Zebrania Oddziału w terminie 30 dni od daty otrzymania treści uchwały na piśmie. Uchwała ta winna zawierać uzasadnienie odmowy przyjęcia członka. Uchwała Walnego Zebrania Oddziału, jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. W przypadku nie przyjęcia kandydata przez Walne Zebranie Oddziału, przysługuje mu prawo o ubieganie się o członkostwo w innym Oddziale.
4. Członkiem nadzwyczajnym Związku może być osoba niepełnoletnia w wieku od 14-18 lat, jeżeli spełni warunki wymienione w § 8, pkt.1, a ponadto otrzyma pisemną zgodę rodziców względnie opiekunów. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz udziału w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami.
5. Członkiem honorowym może zostać obywatel Polski, jak i cudzoziemiec. Członkostwo honorowe może być przyznane uchwałą Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, na wniosek Zarządu Głównego PZHGP osobom, które ukończyły 60 rok życia i mają, co najmniej 30. letni staż organizacyjny, oraz osobom, które za aktywną działalność związkową otrzymały już złotą odznakę związkową. Osoby ubiegające się o członkostwo honorowe nie mogą być sądownie karane. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich, zaś na organizowane wystawy gołębi pocztowych ma wolny wstęp. Tryb nadawania członkostwa honorowego oraz jego uprawnienia ustala regulamin.
6. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna nie biorąca udziału w lotach organizowanych przez Związek, nie posiadająca gołębi, a uznająca cele Związku.
§ 9
1. Członek zwyczajny ma prawo :
a. wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku przy spełnieniu wymagań wyszczególnionych w § 10,
b. uczestniczyć w zebraniach Związku,
c. korzystać z porad i pomocy w zagadnieniach związanych z hodowlą gołębia pocztowego,
d. nosić odznakę Związku,
e. uczestniczyć w wystawach organizowanych przez Związek,
f. wybierać i zmieniać swoją przynależność do Oddziału.
Uprawnienia wymienione w pkt. b, c, d, e, f przysługują również członkom nadzwyczajnym.
2. Członek zwyczajny i nadzwyczajny ma obowiązek :
a. hodować gołębie i brać udział w lotach organizowanych przez Związek,
b. brać czynny udział w pracach Związku i organizowanych zebraniach,
c. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
d. dbać o dobre imię Związku i współdziałać w dążeniu do osiągnięcia nakreślonych celów Związku,
e. płacić regularnie składki i inne świadczenia obowiązujące w Związku,
f. przechodząc do innego Oddziału wnieść pismo do macierzystego Zarządu Oddziału, wskazując Oddział, do którego przechodzi. Warunkiem uzyskania zgody jest dokonanie rozliczenia finansowo-rzeczowego w macierzystym Oddziale. Przechodzący nie może rościć praw do własności i majątku Oddziału, z którego odchodzi. Przejście do innego Oddziału może nastąpić raz na 4 lata, w ostatnim roku kadencji, po sezonie lotowym w miesiącach październik i listopad.
3. Członek wspierający zobowiązany jest regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń i przestrzegać uchwał Związku.
4. Członek zwyczajny, ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej PZHGP, na podstawie § 15, ust. 1, pkt.a., podpunkt 3), 4) i pkt.b. Statutu PZHGP, nie może pełnić żadnej funkcji we władzach Związku, jeżeli nie nastąpiło zatarcie kary i przywrócenie praw.
§ 10
Członkowie wybierani do władz związkowych muszą posiadać, co najmniej następujące nieprzerwane staże :
 do władz Oddziału - 2 letni,
 do władz Okręgu - 4 letni,
 do władz Naczelnych Związku - 5 letni.
§ 11
1. Za osiągnięcia hodowlano-lotowe oraz za wzorowe wykonanie obowiązków, oraz inne osiągnięcia w pracy związkowej, członkowie mogą być wyróżniani :
 dyplomami i nagrodami,
 odznaczeniami związkowymi,
 godnością członka honorowego.
2. Szczegółowy tryb postępowania w tym zakresie ustala Regulamin w Sprawie Nadawania Odznak i Członkostwa Honorowego PZHGP uchwalony przez Zarząd Główny PZHGP.
§ 12.
Członkostwo zwyczajne wygasa w przypadkach :
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Związku przez członka Związku,
2. Skreślenia na podstawie nie płacenia składek każdego roku kalendarzowego :
 do 30 kwietnia - jako I półrocze,
 do 31 lipca - jako II półrocze,
3. Skreślenia z listy członków na podstawie skazania hodowcy prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego, orzekającego pozbawienia praw publicznych,
4. Skreślenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, postanawiającego pozbawienie praw członkowskich na czas określony,
5. Wykonania prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, postanawiającego wykluczenie ze Związku,
6. Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Walnego Zebrania Oddziału w przypadkach gdy członek nie przestrzega zasad współżycia koleżeńskigo, Statutu lub uporczywie uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych przez Zarząd Oddziału. Uchwała Walnego Zebrania wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, podjętej w głosowaniu tajnym,
7. Śmierci członka,
8. Rozwiązania Związku.
§ 13
Ponowne przyjęcie do Związku może nastąpić w następujących przypadkach :
1. Członkowie zwyczajni skreśleni z członkostwa, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie ich do Związku, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od daty wystąpienia lub skreślenia oraz po uprzednim uregulowaniu zobowiązań rzeczowo-finansowych, przypadających na dzień ustania członkostwa,
2. Członkowie zwyczajni skreśleni ze Związku w przypadkach określonych w § 12, pkt. 1, 2, 3, 4 i 6 mogą ubiegać się o ponowne ich przyjęcie do Związku,
3. Członkowie zwyczajni wykluczeni ze Związku w przypadkach określonych w § 12, pkt. 5, a przywróceni do praw członkowskich na podstawie decyzji Prezydenta PZHGP o zastosowaniu - PRAWA ŁASKI, mogą ubiegać się o ponowne ich przyjęcie do Związku.
§ 14
Członkostwo honorowe wygasa przez :
1. Dobrowolne zrzeczenie się,
2. Pozbawienie tej godności uchwałą Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, podjętą większością, co najmniej 2/3 oddanych głosów i przy obecności, co najmniej 1/2 wybranych delegatów.
§ 15
1. Za naruszenie Statutu, regulaminów i uchwał PZHGP stosuje się następujące kary :
a. Kary porządkowe :
1) upomnienie,
2) nagana,
3) pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach Związku na okres od l-5 lat,
4) pozbawienie prawa lotowania na okres do 2 lat,
b. Kary pozbawienia członkostwa :
1) na okres od 1-2 lat,
2) na okres od 2-5 lat,
3) na okres od 5-10 lat,
c. Kara pozbawienia członkostwa na zawsze :
1) wykluczenie ze Związku.
Szczegóły reguluje Regulamin Komisji Dyscyplinarnych.
2. W stosunku do młodocianych może być stosowany nakaz sprawowania opieki nad nimi przez długoletnich członków Związku, mających nieposzlakowaną opinię.
3. Członkowi Związku ukaranemu przez Komisję Dyscyplinarną przysługuje prawo do odwołania się do Komisji Dyscyplinarnej wyższej instancji.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 16
Władzami naczelnymi Związku są :
1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów,
2. Zarząd Główny,
3. Główna Komisja Rewizyjna,
4. Główna Komisja Dyscyplinarna.
§ 17
Jednostkami terenowymi Związku są :
 Okręgi,
 Oddziały.
§ 18
1. Okręg tworzony jest przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków Okręgu zmniejszy się poniżej 350 członków, a stan taki trwa dłużej niż połowa kadencji Związku (2 lata), to Zarząd Główny PZHGP zobowiązany jest na mocy niniejszego przepisu prawnego, rozwiązać taki Okręg. Zgodnie z § 64, ust. 2 Statutu PZHGP członkowie, majątek trwały, środki nietrwałe i środki finansowe likwidowanej jednostki organizacyjnej, zostaną skierowane do innej jednostki organizacyjnej, decyzją Zarządu Głównego PZHGP.
3. Jeżeli Zarząd Główny PZHGP tworzy nowy Okręg (drugi i następny) z istniejącego już Okręgu, to nowo tworzony Okręg musi zrzeszać 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, zaś w istniejącym Okręgu musi pozostać nie mniej niż 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Okręgu, określa uchwałą Zarząd Główny. Władzami Okręgowymi są :
 Walne Zebranie Delegatów,
 Zarząd Okręgu,
 Okręgowa Komisja Rewizyjna,
 Okręgowa Komisja Dyscyplinarna.
4. W celu uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego Zarząd Główny może powołać Regiony jako jednostki pomocnicze. Zasady funkcjonowania Regionów określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Główny.
§ 19.
1. Oddział tworzony jest przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 100 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków Oddziału zmniejszy się poniżej 50 członków, a stan taki trwa dłużej niż połowa kadencji Związku (2 lata), Zarząd Okręgu PZHGP zobowiązany jest na mocy niniejszego przepisu prawnego, rozwiązać taki Oddział. Zgodnie z § 43, ust.2 i § 64, ust.2 Statutu PZHGP członkowie, majątek trwały, środki nietrwałe i środki finansowe likwidowanej jednostki organizacyjnej, zostaną skierowane do innej jednostki organizacyjnej, Uchwałą Zarządu Okręgu.
3. Jeżeli Zarząd Okręgu PZHGP tworzy nowy Oddział (drugi i następny) z istniejącego już Oddziału, to nowo tworzony Oddział musi zrzeszać 100 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, zaś w istniejącym Oddziale musi pozostać nie mniej niż 100 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału, określa uchwała Zarządu Okręgu. Szczegóły reguluje Regulamin Organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Główny. Władzami Oddziału są :
 Walne zebranie Członków lub Delegatów,
 Zarząd Oddziału,
 Oddziałowa Komisja Rewizyjna,
 Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna.
§ 20
Na terenie o dużym zagęszczeniu członków, mogą być tworzone Sekcje. Sekcja jest jednostką pomocniczą Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym. Dla sprawnego przeprowadzenia lotów, oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego, szczególnie w dużych skupiskach członków, może nastąpić łączenie Oddziałów w Rejony Lotowe - jako jednostki pomocnicze powoływane przez Zarząd Okręgu PZHGP. Tryb łączenia Oddziałów w Rejony Lotowe oraz ich funkcjonowanie, określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Główny.
§ 21
1. Przy Zarządzie Głównym działa Kolegium Sędziów - w skrócie KS, jako organ pomocniczy Związku.
2. Kolegium Sędziów działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.
§ 22
1. Władze Związkowe wymienione w § 16, § 18, § 19, § 21 i § 61 Statutu, oraz Delegaci wybierani są w głosowaniu tajnym. W razie niemożliwości pełnienia funkcji przez któregoś z członków władz uzupełnienie składu osobowego następuje kolejnym wybranym członkiem, który otrzymał największą liczbę głosów na Walnym Zebraniu lub Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów. W przypadku wyczerpania się kolejnych wybranych następców, uzupełnienie składu osobowego następuje przez wybór następnego członka do władz na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Wyborczym lub Nadzwyczajnym Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów.
2. W razie niemożliwości pełnienia funkcji przez Prezydenta Związku, Prezesa Okręgu lub Prezesa Oddziału przed upływem jego kadencji, nowego Prezydenta Związku wybiera Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów, a Prezesów Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów.
§ 23
Kadencja władz związkowych wszystkich szczebli trwa 4 lata.

ROZDZIAŁ V
KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATÓW
§ 24
1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
2. Krajowy Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest, co 4 lata w miesiącu kwietniu i ogłoszony na 30 dni przed przewidzianym terminem.
3. W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą :
a. z prawem wyborczym czynnym i biernym delegaci wybrani przez Walne Zebrania Okręgów wg klucza - 1 delegat na każde 300 członków Okręgu. Następny delegat na 151 członków Okręgu.
Delegatem na KWZD może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystym Okręgu, oraz posiada wymagany 5. letni staż związkowy do władz naczelnych Związku.
Wybiera się nowych delegatów, jeżeli w trakcie kadencji, został utworzony nowy Okręg - jako jednostka terenowa Związku, według klucza 1 delegat na każde 300 członków Okręgu i następny delegat na 151 członków Okręgu, jak i w Okręgu istniejącym.
Delegatem na KWZD nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta,
b. z biernym prawem wyborczym Prezydent Związku, członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównej Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli nie są Delegatami,
c. z głosem doradczym - zaproszeni goście.
Szczegóły reguluje Regulamin Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalony przez Zarząd Główny.
§ 25.
Do kompetencji Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów należy :
1. Rozpatrywanie sprawozdań Prezydenta, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępujących władz.
2. Ustalenie generalnych kierunków działania Związku.
3. Wybór władz naczelnych :
 Zarządu Głównego - 20-25 członków
 Głównej Komisji Rewizyjnej - 5-7 członków
 Głównej Komisji Dyscyplinarnej - 5-7 członków.
4. Wybór Prezydenta Związku.
5. Uchwalanie ramowego budżetu na 4 lata.
6. Podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad.
7. Uchwalenie regulaminów dla pracy Komisji Rewizyjnych i Komisji Dyscyplinarnych.
8. Przyznawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku.
9. Uchwalanie projektów zmian Statutu PZHGP.
10. Decydowanie w sprawach dotyczących rozwiązania Związku.
11. Rozpatrywanie odwołań Zarządów Okręgów od decyzji Zarządu Głównego podjętych między zjazdami.
12. Uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów delegatów, przy obecności, co najmniej połowy Delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
13. Zmiana Statutu, odwołanie Prezydenta, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej oraz rozwiązanie Związku, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.
§ 26.
1. Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych wypadkach i jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Prezydenta Związku, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby Zarządów Okręgów.
2. Zarząd Główny jest obowiązany zwołać Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów w ciągu 3-miesięcy od daty otrzymanego pisemnego żądania.
3. W związku z powyższym delegaci wybrani na Krajowy Walny Zjazd Delegatów, zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.

ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD GŁÓWNY,
PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
i PREZYDENT ZWIĄZKU
§ 27
1. Zarząd Główny określa kierunki działania Związku opierając się na uchwałach i postanowieniach Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Zatwierdza regulaminy z wyjątkiem zastrzeżonych dla Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów.
3. Ocenia i zatwierdza działalność Prezydium Zarządu Głównego, prowadzoną w okresach między posiedzeniami.
4. Zatwierdza preliminarz roczny.
5. Ustala wysokość składek członkowskich. Składki członkowskie wpłacane są w dwóch okresach roku kalendarzowego :
a. pierwsza wpłata do 30 kwietnia - jako I półrocze,
b. druga wpłata do 31 lipca - jako II półrocze,
6. Zatwierdza cenę obrączki rodowej z podziałem na koszt należny Zarządowi Głównemu, oraz koszt, jaki pozostaje w jednostkach terenowych Związku. Szczegóły określa Regulamin Organizacyjny.
7. Podejmuje decyzje odnośnie zbywania majątku trwałego Związku, oraz podejmuje decyzje utworzenia Funduszy na określone cele.
8. Rozpatruje odwołania Zarządów Okręgów od decyzji Prezydium Zarządu Głównego i Prezydenta Związku.
9. Wnioskuje o nadanie przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów członkostwa honorowego.
10. Zatwierdza i opiniuje wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, oraz nadaje odznaki „ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU PZHGP”.
11. Podejmuje decyzje o tworzeniu i rozwiązywaniu Okręgów oraz określa ich zasięg terytorialny.
12. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków ZarząduGłównego uprawnionych do głosowania.

§ 28
1. Zarząd Główny zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Na posiedzenia Zarządu Głównego zapraszani są z głosem doradczym :
a. przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej,
b. przewodniczący Głównej Komisji Dyscyplinarnej,
c. prezesi tych Zarządów Okręgów, które nie są reprezentowane we władzach Zarządu Głównego.
3. Pomiędzy zjazdami Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zwołuje w miesiącu kwietniu posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem Prezesów Okręgów, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej, celem uchwalenia preliminarza budżetowego, zmian w zakresie współzawodnictw lotowych i udzielenia Prezydium Zarządu Głównego absolutorium. Uchwała w sprawie uchwalenia preliminarza budżetowego i udzielenia Prezydium Zarządu Głównego absolutorium, zapada zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Głównego i Prezesów Okręgów.
§ 29
1. Zarząd Główny pod przewodnictwem Prezydenta wybranego na KWZD, na jego wniosek wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego w składzie :
 wiceprezydent d/s organizacji lotów,
 wiceprezydent d/s gospodarczych,
 wiceprezydent d/s finansowych,
 sekretarz.
2. Obradom Prezydium przewodniczy Prezydent Związku.
3. Zarząd Główny na wniosek Prezydenta może odwołać członka Prezydium Zarządu Głównego z powierzonej mu funkcji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności conajmniej połowy członków Zarządu Głównego uprawnionych do głosowania.
§ 30
Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy :
1. Kierowanie bieżącą działalnością Związku,
2. Wykonywanie uchwał Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów oraz Zarządu Głównego,
3. Współpraca z zainteresowanymi instytucjami w kraju, oraz ze Związkami za granicą,
4. Nabywanie majątku trwałego i ruchomego Związku.
5. Powoływanie Komisji i Zespołów w celu wykonywania określonych zadań statutowych,
6. Pełnienie nadzoru nad pracą Zarządów Okręgów,
7. Opracowanie planów lotów, terminów i miejsc odlotu,
8. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządów Okręgów,
9. Zawieszanie Zarządów o ile ich działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku,
10. W razie zawieszenia całego Zarządu Okręgu lub Zarządu Oddziału, Prezydium Zarządu Głównego ustanawia kuratora na okres do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Okręgu lub Oddziału. Prezydium Zarządu Głównego ustala wytyczne dla kuratora,
11. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej, na członków zawieszonego Zarządu Okręgu lub Oddziału, których działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku,
12. Czuwanie nad przestrzeganiem w Związku Statutu, uchwał, regulaminów i prawa obowiązującego w Polsce,
13. Zawieszanie Uchwał Walnych Zebrań Okręgów podjętych z naruszeniem prawa oraz Statutu PZHGP,
14. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Prezydium Zarządu Głównego, uprawnionych do głosowania.
§ 31
Prezydium Zarządu Głównego realizuje swoje zadania przy pomocy :
1. Pracowników etatowych, których ilość ustala Zarząd Główny w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy,
2. Powołanych pełnomocników do realizacji określonych zadań wg ustalonego dla nich szczegółowego zakresu uprawnień i odpowiedzialności.
§ 32
Do kompetencji i zakresu działania Prezydenta Związku należy:
1. Ocena pracy poszczególnych członków Prezydium Zarządu Głównego,
2. Stawianie wniosków na Zarządzie Głównym w sprawie powoływania i odwoływania członków Prezydium Zarządu Głównego,
3. Kierowanie pracami Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz zwoływanie posiedzeń tych organów,
4. Inspirowanie działalności nowatorskiej,
5. Udzielenie prawa łaski na wniosek strony, jeżeli wykluczenie nastąpiło w oparciu o § 12, pkt. 5 Statutu,
6. Reprezentowanie Związku na zewnątrz tak w kraju jak i za granicą,
7. Nadawanie złotych odznak PZHGP,
8. Prezydent Związku jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Biura Zarządu Głównego i obowiązki swe wykonuje w ramach ustalonego przez KWZD etatu,
9. W przypadku braku możliwości pełnienia etatowo przez Prezydenta swej funkcji z jego upoważnienia funkcję urzędującego członka Zarządu może pełnić wskazany członek Prezydium Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ VII
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 33
Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona :
 przewodniczącego,
 zastępcę przewodniczącego,
 sekretarza.
§ 34.
Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy :
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Związku z wyjątkiem działalności Głównej Komisji Dyscyplinarnej,
2. Składanie na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań oraz stawianie wniosków o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego i Prezydenta Związku,
3. Składanie na wiosennym posiedzeniu Zarządu Głównego rocznych sprawozdań z kontroli Prezydium Zarządu Głównego oraz stawianie wniosku o absolutorium za roczną działalność dla tego organu władzy,
4. Przedstawianie Zarządowi Głównemu lub jego Prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,
5. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów,
6. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej, uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ VIII
GŁÓWNA KOMISJA DYSCYPLINARNA
§ 35
Główna Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego grona :
 przewodniczącego,
 zastępcę przewodniczącego,
 sekretarza.
§ 36
Do zadań Głównej Komisji Dyscyplinarnej należy :
1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń wydanych w I instancji przez Okręgowe Komisje Dyscyplinarne,
2. Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Okręgowych i Oddziałowych Komisji Dyscyplinarnych,
3. Wymierzanie kar zgodnie z § 15 Statutu,
4. Składanie na wiosennym posiedzeniu Zarządu Głównego rocznych sprawozdań,
5. Składanie sprawozdań na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów.
§ 37
Działalność Głównej Komisji Dyscyplinarnej, opiera się na Regulaminie Komisji Dyscyplinarnych, uchwalonym przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
§ 38
Orzeczenia i postanowienia Głównej Komisji Dyscyplinarnej zapadają zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ IX
OKRĘGOWE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
§ 39
1. Okręgowe Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą na terenie działania Okręgu.
2. W Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów winna uczestniczyć dla jego ważności, co najmniej połowa delegatów uprawnionych do głosowania.
3. Udział w Okręgowym Walnym Zebraniu biorą :
a. z prawem wyborczym czynnym i biernym delegaci wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów wg klucza :
 do 500 członków należy w oddziałach wybrać 40 delegatów,
 od 501-800 członków należy w oddziałach wybrać 45 delegatów,
 od 801-2000 członków należy w oddziałach wybrać 50 delegatów,
 od 2001-5000 członków należy w oddziałach wybrać 55 delegatów,
 powyżej 5001 członków należy w oddziałach wybrać 1 delegata na 70 członków.
Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystym Oddziale, oraz posiada 4. letni staż związkowy do władz okręgowych Związku.
Wybiera się nowych delegatów, jeżeli w trakcie trwania kadencji został utworzony nowy Oddział, jako jednostka terenowa Związku, według klucza przyjętego dla Okręgowych Walnych Zebrań.
Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta.
b. z biernym prawem wyborczym Prezes Zarządu Okręgu, członkowie Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli nie są Delegatami,
c. z głosem doradczym - zaproszeni goście.
Szczegóły reguluje Regulamin Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalony przez Zarząd Główny.
§ 40
Do kompetencji Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów należy :
1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej, oraz decydowanie o absolutorium dla ustępujących władz,
2. Określanie wytycznych do programu działania Okręgu,
3. Wybór :
 Prezesa Okręgu
 Zarządu Okręgu - 6-9 członków,
 Okręgowej Komisji Rewizyjnej - 5 członków,
 Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej - 5 członków,
 Delegatów na Krajowy Walny Zjazd Delegatów,
4. Uchwalenie ramowego budżetu na 4 lata,
5. Podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad,
6. Uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów delegatów, przy obecności, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej,
7. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej i Delegata na KWZD, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy delegatów.
§ 41
1. Termin, miejsce i porządek obrad Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów ustala Prezydium Okręgu na l4 dni przed terminem zebrania.
2. Walne Zebrania w okręgach odbywają się w miesiącu marcu.
§ 42
1. Nadzwyczajne Okręgowe Zebranie Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jest zwoływane przez Zarząd Okręgu z własnej inicjatywy, na żądanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/2 liczby Zarządów Oddziałów.
2. Zarząd Okręgu jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymanego pisemnego żądania.
3. W związku z powyższym delegaci wybrani na Okręgowe Walne Zebranie Delegatów, zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.

ROZDZIAŁ X
ZARZĄD OKRĘGU,
PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU
i PREZES OKRĘGU
§ 43
Do zakresu działania Zarządu Okręgu należy :
1. Określenie kierunków działania Okręgu w oparciu o postanowienia Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów,
2. Tworzenie, reaktywowanie i rozwiązywanie oddziałów oraz określenie ich zasięgu terytorialnego,
3. Uchwalenie planu lotów okręgowych i podawanie ich do wiadomości oddziałom w miesiącu grudniu,
4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Okręgu,
5. Sporządzanie i opiniowanie wniosków o nadanie złotej odznaki Związku,
6. Sporządzanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki „Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju PZHGP”,
7. Zawieszanie Zarządów Oddziałów o ile ich działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku,
8. W razie zawieszenia całego Zarządu Oddziału, Zarząd Okręgu ustanawia kuratora na okres do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału. Zarząd Okręgu ustala wytyczne dla kuratora,
9. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członków zawieszonego Zarządu Oddziału, których działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku,
10. Uchwały Zarządu Okręgu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej, połowy członków Zarządu Okręgu, uprawnionych do głosowania.
§ 44
1. Zarząd Okręgu zbiera się nie rzadziej jak 4 razy w roku.
2. Zarząd Okręgu w miesiącu marcu zwołuje roczne zebranie sprawozdawcze, w którym udział biorą delegaci (§ 39, ust.3 Statutu PZHGP) w celu :
a. uchwalenia preliminarza budżetowego,
b. udzielenia absolutorium Zarządowi Okręgu, za roczny okres sprawozdawczy, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalenie preliminarza budżetowego i udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu, zapada zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy delegatów.
§45
1. Zarząd Okręgu pod przewodnictwem Prezesa wybiera na jego wniosek ze swego grona prezydium w składzie :
 wiceprezes do spraw organizacji lotów,
 wiceprezes do spraw gospodarczych,
 wiceprezes do spraw finansowych,
 sekretarz.
2. Obradom Prezydium przewodniczy Prezes Zarządu Okręgu.
3. Zarząd Okręgu na wniosek Prezesa może odwołać członka Prezydium Zarządu Okręgu z powierzonej mu funkcji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, conajmniej połowy członków Zarządu Okręgu uprawnionych do głosowania.
§ 46
Do zakresu działania Prezydium Zarządu Okręgu należy :
1. Kierowanie bieżącą działalnością okręgu,
2. Wykonywanie uchwał Zarządu Okręgu i Prezydium Zarządu Głównego,
3. Przygotowanie sprawozdań oraz projektów budżetu,
4. Nadzór nad pracą Zarządów Oddziałów,
5. Zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów sprzecznych ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku,
6. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członków, których działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku,
7. Angażowanie pracowników etatowych,
8. Gospodarowanie majątkiem Okręgu,
9. Organizowanie lotów okręgowych i wystaw okręgowych,
10. Czuwanie nad przestrzeganiem w Okręgu i Oddziałach Statutu, uchwał, regulaminów Związku i prawa obowiązującego w Polsce,
11. Zawieszanie Uchwał Walnych Zebrań Oddziałów podjętych z naruszeniem prawa oraz Statutu PZHGP,
12. Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Prezydium Zarządu Okręgu, uprawnionych do głosowania.
§ 47
Do kompetencji i zakresu działania Prezesa Okręgu należy :
1. Ocena pracy poszczególnych członków Prezydium Zarządu Okręgu,
2. Kierowanie pracami Zarządu Okręgu i jego Prezydium oraz zwoływanie ich posiedzeń,
3. Przyznawanie srebrnych odznak PZHGP,
4. Reprezentowanie Okręgu na zewnątrz,
5. Wnioskowanie do Zarządu Okręgu o powołanie i odwołanie członków Prezydium Zarządu Okręgu.
ROZDZIAŁ XI
OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
§ 48
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Do zadań Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy :
a. kontrolowanie całokształtu działalności Okręgu i Zarządu Okręgu z wyjątkiem działalności Komisji Dyscyplinarnej,
b. składanie na Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów sprawozdań, oraz wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu Okręgu,
c. przedstawianie Zarządowi Okręgu lub jego Prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.
3. Okręgowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
4. Uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ XII
OKRĘGOWA KOMISJA DYSCYPLINARNA
§ 49
1. Okręgowa Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Do zadań Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej należy :
a. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz okręgowych i naczelnych Związku z terenu działania Okręgu w zakresie:
 sporów powstałych między nimi, jak również sporów między nimi, a członkami Związku,
 naruszenia przez nich przepisów Związku i podważanie jego autorytetu,
 działania na szkodę Związku,
b. rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń wydanych w I instancji przez Oddziałowe Komisje Dyscyplinarne,
c. wymierzanie kar zgodnie z § 15 Statutu,
d. składanie sprawozdań na Okręgowym Zebraniu Delegatów.
§ 50
Działalność Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej opiera się na Regulaminie Komisji Dyscyplinarnych, uchwalonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
§ 51
Orzeczenia i postanowienia Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej zapadają zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ XIII
WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU
§ 52
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów.
2. Udział w Walnym Zebraniu biorą :
a. z czynnym i biernym prawem wyborczym wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie przekracza 90 członków, lub Oddział nie posiada sekcji.
Jeżeli liczba członków Oddziału przekracza 90 członków i Oddział posiada sekcje, to udział w Walnym Zebraniu z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą delegaci wybrani w Sekcjach wg klucza :
 do 120 członków, 1 delegat na 3 członków Sekcji,
 od 121 do 200 członków, 1 delegat na 4 członków Sekcji,
 powyżej 200 członków, 1 delegat na 5 członków Sekcji.
Delegat wybrany na Walne Zebranie Oddziału, zachowuje mandat na okres 4 letniej kadencji. Delegatem na Walne Zebranie Oddziału może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego macierzystej Sekcji, oraz posiada 2. letni staż związkowy do władz Oddziałowych Związku.
Wybiera się nowych delegatów, jeżeli w trakcie trwania kadencji została utworzona nowa Sekcja - jako organ pomocniczy Zarządu Oddziału, według klucza przyjętego dla Walnego Zebrania Oddziału.
Delegatem na Walne Zebranie Oddziału nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta,
b. z biernym prawem wyborczym Prezes Zarządu Oddziału, członkowie Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli nie są Delegatami,
c. z głosem doradczym zaproszeni goście.
§ 53
Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy :
1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej,
2. Określenie kierunków działania Oddziału,
3. Decydowanie o absolutorium dla Zarządu Oddziału,
4. Wybór :
 Prezesa Oddziału,
 Zarządu Oddziału - 6-9 członków,
 Komisji Rewizyjnej - 5 członków,
 Komisji Dyscyplinarnej - 5 członków,
 Delegatów na Okręgowe Walne Zebranie,
5. Uchwalenie ramowego budżetu na 4 lata,
6. Podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady, a dotyczących działalności Oddziału,
7. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału zapadają zwykłą większością głosów członków lub delegatów, przy obecności, co najmniej połowy członków lub delegatów uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej,
8. Odwołanie Prezesa Zarządu Oddziału, członków Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej i Delegata na OWZD, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, conajmniej połowy członków lub delegatów.

§ 54
1. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Oddziału ustala Zarząd Oddziału na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Walne Zebrania Oddziałów odbywają się w miesiącu lutym.
§ 55
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Jest zwoływane przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek 1/2 liczby członków Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz na pisemny wniosek Zarządu Okręgu, przy zawieszeniu Zarządu Oddziału i wyznaczeniu kuratora.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania pisemnego żądania przez Zarząd Oddziału lub wyznaczonego przez Zarząd Okręgu Kuratora.
3. W związku z powyższym, delegaci wybrani na Walne Zebranie Oddziału zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.

ROZDZIAŁ XIV
ZARZĄD ODDZIAŁU
I PREZES ODDZIAŁU
§ 56
1. Zarząd Oddział pod przewodnictwem Prezesa na jego wniosek wybiera ze swego grona:
 wiceprezesa do spraw organizacji lotów,
 wiceprezesa do spraw gospodarczych,
 wiceprezesa do spraw finansowych,
 sekretarza.
2. Zarząd Oddziału działa w pełnym składzie bez wybierania prezydium, zaś uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału uprawnionych do głosowania.
§ 57
Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy :
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału i wytycznych władz nadrzędnych.
2. Powoływanie Sekcji na wniosek 15 członków Oddziału. Sekcja jest organem pomocniczym Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w § 61 Statutu.
3. Nadzór i ocena pracy Sekcji.
4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zebrania Sekcji.
5. Opracowanie sprawozdań i projektów budżetu na Walne Zebranie.
6. Uchwalenie budżetu rocznego w miesiącu lutym.
7. Gospodarowanie majątkiem Oddziału.
8. Stawianie wniosków do Zarządu Okręgu o nadanie odznak.
9. Uchwalanie planów lotów i podawanie ich do wiadomości członków w miesiącu lutym.
10. Rozwiązywanie sekcji jeżeli ich działalność jest niezgodna ze Statutem lub regulaminami PZHGP oraz w przypadku nie wykonywania uchwał Walnego Zebrania lub Zarządu Oddziału.
11. Inicjowanie prac społecznych na rzecz Związku.
12. Corocznie Zarząd Oddziału w miesiącu lutym zwołuje zebranie sprawozdawcze, w którym udział biorą członkowie lub delegaci (§ 52 Statutu PZHGP) w celu :
a. uchwalenia preliminarza budżetowego,
b. udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału, za roczny okres sprawozdawczy, na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
c. zatwierdzenia planu lotów gołębi dorosłych i młodych.
13. Uchwalenie preliminarza budżetowego, udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału lub uchwalenie planu lotów, zapada zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków lub delegatów.
14. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członka Oddziału, którego działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku.
15. Hodowca, który dokonał wykroczenia niezgodnego z Regulaminem Lotowo-Zegarowym, uchwałą Zarządu Oddziału PZHGP, może zostać zawieszony w prawach lotowania gołębiami w całym sezonie lotowym danego roku kalendarzowego (loty gołębi dorosłych i młodych), a sprawa winna być skierowana do rozpatrzenia przez Oddziałową Komisję Dyscyplinarną.
16. Na hodowcę, którego działalność jest sprzeczna z obowiązującym Regulaminem Lotowo-Zegarowym, Zarząd Oddziału PZHGP kieruje pozew (oskarżenie) do Komisji Dyscyplinarnej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd Oddziału PZHGP.
17. Zarząd Oddziału PZHGP zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej jak 6 razy w roku, zaś uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału, uprawnionych do głosowania.
§ 58
Do kompetencji i zakresu działania Prezesa Oddziału należy:
1. Kierowanie pracami Zarządu Oddziału i zwoływanie jego posiedzeń,
2. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
3. Wnioskowanie do Zarządu Oddziału o powołanie i odwołanie członków Zarządu z powierzonych im funkcji.

ROZDZIAŁ XV
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
§ 59
1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Do zadań Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy :
a. kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału, Zarządu Oddziału i Sekcji z wyjątkiem działalności Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,
b. składanie na Walnym Zebraniu Oddziału Członków lub Delegatów sprawozdań, oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
c. składanie na wiosennym Walnym Zebraniu Oddziału rocznych sprawozdań z kontroli działalności Zarządu Oddziału, oraz stawianie wniosku o absolutorium za roczną działalność,
d. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.
3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
4. Uchwały Oddziałowej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większości głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAI. XVI
ODDZIAŁOWA KOMISJA DYSCYPLINARNA
§ 60
1. Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Do zadań Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej należy :
a. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Oddziału w zakresie :
 sporów powstałych między członkami Związku,
 naruszanie przez członków przepisów związkowych i podważanie autorytetu Związku,
b. wymierzanie kar zgodnie z § 15 Statutu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału.
3. Działalność Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej opiera się na Regulaminie Komisji Dyscyplinarnych uchwalonym przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
4. Orzeczenia i postanowienia Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej zapadają zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ XVII
SEKCJE JAKO JEDNOSTKI POMOCMCZE
W ODDZIAŁACH
§ 61
1. Najwyższą władzą Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji.
2. Udział w Walnym Zebraniu Sekcji biorą wszyscy jej członkowie, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalonym przez Zarząd Główny.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Sekcji należy :
a. rozpatrywanie sprawozdań władz Sekcji,
b. określanie kierunków działania Sekcji,
c. wybór w głosowaniu tajnym :
 prezesa Sekcji,
 sekretarza Sekcji,
 skarbnika Sekcji,
d. podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady, a dotyczących działalności Sekcji,
e. wybór delegatów na Walne Zebranie Oddziału.
4. Walne Zebrania Sekcji odbywają się w miesiącu styczniu.
5. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Sekcji, ustalają władze Sekcji na 14 dni przed terminem zebrania.
6. Uchwały Walnego Zebrania Sekcji zapadają zwykłą większością głosów członków Sekcji, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Szczegóły reguluje Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ XVIII
FUNDUSZE ZWIĄZKU
§ 62
Dla realizacji zadań statutowych Związek posiada fundusze, które składają się z :
1. Wpisowego, składki członkowskiej oraz składki ruchomej tak członków zwyczajnych jak i członków wspierających,
2. Wpływów z działalności statutowej,
3. Dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
4. Darowizn, zapisów i dotacji,
5. Z dobrowolnych opłat o celowym przeznaczeniu.
§ 63
1. Ofiary, zapisy, darowizny, dotacje i subwencje mogą przyjmować wszystkie terenowe jednostki organizacyjne Związku.
2. Sposób ewidencjonowania wszystkich zobowiązań nie może być sprzeczny z ogólnie obowiązującymi przepisami.
§ 64
1. Jednostki organizacyjne Związku wszystkich szczebli odpowiedzialne są za aktywa i pasywa swojej działalności. W szczególności odpowiadają za niedobory i straty powstałe w wyniku niegospodarności lub niedbałości i zobowiązani są do ich solidarnego pokrycia na danym szczeblu.
2. W przypadku rozwiązania jednostki organizacyjnej Związku, tj. Okręgu, Oddziału lub Sekcji (jako jednostki pomocniczej Związku) majątek trwały, środki nietrwale i środki finansowe przechodzą do jednostki organizacyjnej Związku, do której skierowano członków jednostki rozwiązanej, zgodnie z podjętą uchwałą o rozwiązaniu jednostki organizacyjnej.

ROZDZIAŁ XIX
MAJĄTEK ZWIĄZKU
§ 65
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Związku wymagana jest uchwała odpowiedniego organu Związku (na danym szczeblu) i podpisy dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ XX
ZMIANY STATUTU
I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU
§ 66
Zmiana Statutu wymaga uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, powziętej większością, co najmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby wybranych delegatów.
§ 67
1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, powziętej większością, co najmniej 2/3 głosów ogólnej liczby wybranych delegatów.
2. W razie powzięcia przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów uchwały o rozwiązaniu Związku, Zjazd powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwałami Zjazdu przeprowadzi likwidację.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79, poz. 855, z 2001 roku).
4. Zarządy Okręgów w terminie jednego roku od wejścia w życie niniejszego Statutu uzyskają osobowość prawną. Okręgi, które nie spełnią tego wymogu zostaną przez Zarząd Główny rozwiązane.
Statut niniejszy uchwalony został przez Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów obradujący w dniu 23 stycznia 2004 roku w Katowicach.
Statut niniejszy został zarejestrowany Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydziału VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06.02.2004. - sygnatura sprawy : KA.VIII NS-REJ.KRS/2291/4/646.
_________________
_________________
Ostatnio zmieniony przez ReVeS 2007-03-21, 06:09, w całości zmieniany 5 razy  
 
 
 
Tiplerek 
Hodowca gołębiWojewództwo: Podlaskie
Pomógł: 4 razy
Wiek: 30
Dołączył: 30 Lip 2006
Posty: 140
Skąd: Białystok
Wysłany: 2007-03-27, 16:13   

Reves nie wiem jaka byla motywacja do napisania a w zasadzie wklejenia tego z PZHGP skoro kazdy kto chce sobie sam moze tam wejsc a jest tysiace odwiedzin i przeczytac :stop: :sciana: . Pozdrawiam ;) .
_________________
Hodowca gołębi:

-Budapesztański Wysokolotny

Kontakt:
robertr012@o2.pl
 
 
 
ReVeS 
Hodowca GołebiWojewództwo: Małopolska
Pomógł: 1 raz
Wiek: 30
Dołączył: 10 Sty 2007
Posty: 60
Skąd: Trzebinia
Wysłany: 2007-03-27, 19:46   
   Nr Tel.: 692796904


Tiplerek, nie wiem, ale może komuś się nie będzie chciało wchodzić na stronke pzhgp. Lub niektórzy może jej nie znają :P
_________________
 
 
 
Tiplerek 
Hodowca gołębiWojewództwo: Podlaskie
Pomógł: 4 razy
Wiek: 30
Dołączył: 30 Lip 2006
Posty: 140
Skąd: Białystok
Wysłany: 2007-03-27, 20:26   

Sadze ze znac Strone PZHGP- czyli Polskiego Zwiazku Hodowcow Golebi Rasowych powinnien znac kazdy nawet ten co nie Hoduje Golebi Pocztowych. A jezeli ktos nie zna to zapraszam www.pzhgp.pl . Pozdrawiam ;) .
_________________
Hodowca gołębi:

-Budapesztański Wysokolotny

Kontakt:
robertr012@o2.pl
 
 
 
kacpisułtan
[Usunięty]

Wysłany: 2007-04-25, 08:56   

Tiplerek napisał/a:
Sadze ze znac Strone PZHGP- czyli Polskiego Zwiazku Hodowcow Golebi Rasowych


Tiplerek, PZHGP to jest skrót od Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
 
 
Tiplerek 
Hodowca gołębiWojewództwo: Podlaskie
Pomógł: 4 razy
Wiek: 30
Dołączył: 30 Lip 2006
Posty: 140
Skąd: Białystok
Wysłany: 2007-04-26, 19:57   

Tak Pocztowym wiecej ma sie do czynienia z Rasowych pomylilo Mi sie sorry.
_________________
Hodowca gołębi:

-Budapesztański Wysokolotny

Kontakt:
robertr012@o2.pl
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 14