Woliera
Forum dla milosnikow ptactwa

Adopcje - Po co i dla kogo jest ten temat . Wyjaśnienia .

BIANKA1 - 2011-05-08, 07:05
Temat postu: Po co i dla kogo jest ten temat . Wyjaśnienia .
Masz ptaka , ale nie możesz z różnych przyczyn , dłużej go mieć .
Próbowałeś oddać go do sklepu , nie przyjęli . Nie chciał go też nikt z rodziny i przyjaciół ..
Czasem są schroniska , które przyjmują ptaki , ale najczęściej nie przyjmują z powodu braku odpowiednich warunków .
Jesteś w trudnej sytuacji . Możesz dać ogłoszenie " oddam w dobre ręce " . ale nie masz pewności gdzie trafi Twój podopieczny . Może ktoś go będzie kochał , a może zależy mu tylko na darmowej klatce , którą dodajesz do ptaszka .

Jeśli chcesz mieć pewność , że Twój ulubieniec trafi do dobrego , odpowiedzialnego domu , to jest to dział dla Ciebie .

Tutaj możemy zgłaszać wszystkie ptaki szukające nowych domów .

Proszę o wpisywanie podstawowych danych takich jak :
gatunek
wiek
stopień oswojenia
ulubione jedzenie ,
i swoje oczekiwania wobec nowego domu
np . dom bez kotów
dom w pobliżu swojego miejsca zamieszkania
Proszę również o wklejanie zdjęć .

Ptaki będziemy mogli wyadoptowywać .
Czyli nie oddawać obcej osobie za darmo nie wiadomo gdzie , tylko przekazywać za darmo tym , którzy podpiszą z nami umowę adopcyjną .
Będziemy mogli mieć kontakt z nowymi właścicielami i od czasu do czasu wiadomości o naszym ulubieńcu .


Wzór umowy adopcyjnej


UMOWA ADOPCYJNA


Zawarta w dniu...........................w miejscowości......................................pomiędzy
Wydającym do adopcji: Imię i nazwisko.............................
Dowód Tożsamości: seria i numer.......................................
Adres zamieszkania: ulica, kod, miejscowość.................................
Kontakt: telefon, adres e-mail ....................................

a Osobą Przyjmującą zwaną Adoptującą:
Imię i nazwisko..................
Dowód Tożsamości: seria i numer.........................................
Adres zamieszkania: ulica, kod, miejscowość.................................
Kontakt: telefon, adres e-mail .....................................


Umowa dotyczy..................................
Wiek:............................... Umaszczenie (kolor):....................................
Płeć:................................ Znaki szczególne:......................................
Opis:...................................................


Oświadczenie Osoby Przyjmującej
Zobowiązuję się:
1. Zapewnić odpowiednie wyżywienie;
2.. Zapewnić w razie potrzeby opiekę weterynaryjną .
3. Traktować ptaka łagodnie i przyjaźnie zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt;

4. Nie sprzedawać ani nie przekazywać osobom trzecim bez uprzedniego powiadomienia Osoby Wydającej do adopcji
5. W razie choroby, zaginięcia bądź śmierci , w miarę możliwości, powiadomić o tym fakcie Osobę Wydającą do adopcji
6. Nie poddawać eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym;
7 Nigdy nie przeznaczyć na pokarm dla zwierząt i ludzi;
8. Zapewnić niezbędne wyposażenie .
.

Jako Osoba Adoptująca zobowiązuję się do adopcji wyżej wymienionego ptaka ,i przyjmuję do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami opieki nad ptakiem i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli stanu adoptowanego przeze mnie ptaka i w ustalonym miejscu i czasie zobowiązuję się pokazać zwierzę.

..........................................
Podpis osoby wydającej do adopcji

................................................
Podpis osoby przyjmującej (adoptującej)

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.
Obie ze stron oświadczają, że ich dane osobowe nie zostaną wykorzystane do innych celów niż powyższy.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group